FUNDUSZ PRACY - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

W dniu 01 marca 2023 r. zawarto porozumienie znak: PS-I.946.3.47.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Tolkmicko, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 roku w łącznej kwocie 88704,00 zł. Środki przeznaczane są na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Tolkmicko może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Wytworzył:
Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku
Udostępnił:
Wielesik Ewelina
(2023-08-17 10:01:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wielesik Ewelina
(2023-08-17 10:01:43)