Przetarg na przebudowę drogi gminnej w Kadynach

 

 Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kadyn - ogłoszenie

Zapytania i odpowiedzi  dla oferentów  znajdują się poniżej ogłoszenia:

 

Tolkmicko: Przebudowa działki gminnej w Kadynach działka nr 463
Numer ogłoszenia: 44610 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko , ul. Portowa 2, 82-340 Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2316121, faks 055 2316127.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa działki gminnej w Kadynach działka Nr 463

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest przebudowa drogi gminnej w Kadynach na działce Nr 463 do km 0 +794,91 w terenie objętym ochroną konserwatorską; klasa drogi L Zakres rzeczowy robót dotyczy: rozebranie obecnej nawierzchni drogi z płyt betonowych wraz z chodnikami, roboty ziemne, wykonanie nowych nawierzchni: jezdni z betonu asfaltowego, chodników z płyt betonowych, obrzeża betonowe, krawężniki kamienne, wjazdy z kamienia łamanego, miejsca postojowe- z kostki granitowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej, wymiana przyłączy wodociągowych,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • ewentualne wykonanie dodatkowych studni i siei kanalizacji deszczowej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.31.20-6, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 50.000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w rozdziale 11 pkt 1 SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w rozdziale 11 pkt 2 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w rozdziale 11 pkt 2 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w rozdziale 11 pkt 3 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko ul. Portowa 2, 82-340 Tolkmicko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko ul. Portowa 2, 82-340 Tolkmicko pok. Nr 13 I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - do pobrania 


 Przedmiar 1,

Spis działów

Tabela

Tytuł

Tytuł - przedm.

Specyfikacja techniczna

 

Oświetlenie - przedmiar 

Kadyny - pojekt 1,    2,   3,  4,   5,  6,   7,

Przedmiary 1,   2,   3,   4,

 Kadyny - branża elektryczna  - projekt: 1,   2,   3,   4,   5,

Przedmiar - specyfikacja - 1,   2,     3,

 

 

Kadyny wod-kan. projekt:  1,    2,    3,    4,

 Projekt zamienny

Przekrój konstrukcyjny - projekt zamienny

 Przedmiary :  1,       2,    3,    

Zapytania i odpowiedzi  dla oferentów:

 

 

I. POŚ-3400- 2/2011                                                                                   Tolkmicko 2011- 03- 21
 
Urząd Miasta i Gminy w   Tolkmicku w odpowiedzi na zapytania z dnia 18 marca 2011 roku;
 
 1. który z zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów dotyczących robót drogowych jest właściwy?
 2. czy konieczne jest załączenie do oferty kosztorysów ofertowych?

 udziela odpowiedzi :

 

Ad. 1 przedmiar dotyczący wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego ( 75 pozycji),

Ad. 2 nie , lecz mile widziane

 

II. POŚ-3400- 2/2011                                                                                   Tolkmicko 2011- 03- 21
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Miasta i Gminy w   Tolkmicku w odpowiedzi na zapytania z dnia 21 marca 2011 roku;
 
 1. prosimy o potwierdzenie , że na etapie złożenia Oferty konieczne jest wykazanie się:
-          kierownikiem branży drogowej,
-          kierownikiem branży elektrycznej,
-          kierownikiem branży wodno- kanalizacyjnej
Jeśli tak, prosimy o udostępnienie załącznika dot. kadry.
 1. prosimy o potwierdzenie , że w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej , niniejszą gwarancję należy wystawić na:
 
Gmina Tolkmicko z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku , 82-340   Tolkmicko, ul. Portowa 2.
 
udziela odpowiedzi :
 
 
    Ad. 1 TAK – należy wykazać się kierownikami branżowymi. Zgodnie z zapisami Rozdziału 11 pkt 2.2 należy złożyć stosowne oświadczenie .
   
     Ad. 2 Tak - należy wystawić na „ Gminę Tolkmicko z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w   Tolkmicku , 82-340   Tolkmicko, ul. Portowa 2”

 III. POŚ. 3400.2/2011

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku w odpowiedzi na zapytania z dnia 23.03.2011r. :

PYTANIA: 1, 2. 

 udziela następujących odpowiedzi:
Ad.1. w §7 ust.2 pkt 2 " projektu umowy wykreśla się zapis" lub gwarancji jakości :"
 Ad.2 w §12 projektu umowy wprowadza się pkt 4 o brzmieniu:
          "Umowa może zostać zmieniona w przypadku:
             - wad i braków w dokumantacji projektowej
             - wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót
             - wykonania robót zamiennych i ( lub) dodatkowychniezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
             - zmian w zakresie podwykonawstwa robót w stosunku do złożonej oferty
Ad.3 Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych decyzji do realizacji inwestycji.
Ad.4. TAK - do wglądu w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego
Ad.5. Okrąg - zgodnie z poz. nr 52 przedmiaru robót.
Ad.6 .TAK - do wglądu w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Ad.7. Materiał rozbiórkowy stanowi własnośc zamawiającego.
Ad.8.  W załączeniku  nr    1
 
 
 
 
IV.POŚ- 3400- 2/2011                                                                    Tolkmicko 2011- 03- 25
 
 
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku w odpowiedzi na zapytania z dnia 24.03.2011r
 1. zgodnie z zapisem rozdziału 5 SIWZ oraz zapisem § 2 punkt 2. Umowy , przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2011 roku. W formularzu ofertowym w punkcie 1. podpunkt 1) , Zamawiający do terminu wykonania zamówienia wymaga podania ilości tygodni. Prosimy o podanie wymaganej ilości , bądź zmianę zapisu w formularzu ofertowym.
 2. Przedmiar na roboty wodno- kanalizacyjne ( roboty ziemne kanalizacji deszczowej);
– poz. 2.1 uwzględnia wykopy dla montażu rurociągów pomiędzy studniami rewizyjnymi S 12 do S18 i S19,
-          poz. 2.2 uwzględnia wykopy dla montażu rurociągów pomiędzy studniami rewizyjnymi S3 do S12,
-          poz. 2.3 uwzględnia wykopy dla montażu rurociągów pomiędzy studniami rewizyjnymi S19 do S26. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 
udziela odpowiedzi :
 
ad. 1. z formularza ofertowego wykreśla się słowo „ tygodni”
ad. 2 .zmodyfikowany przedmiar zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.03. 2011 roku.
 
 
Wytworzył:
Małysko-Dudek
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2011-03-15 12:14:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Małysko-Dudek Maria
(2012-11-21 11:51:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki