Skład Rady Miejskiej w Tolkmicku

Radni Rady Miejskiej w Tolkmicku

 Kadencja 2024 - 2029

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Sylwester Wojciech Rosół

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Paweł Rygiel

 

Radni:

1. Daczkowski Paweł Krzysztof
2. Filip Margarita Barbara
3. Gabiec Jerzy
4. Idzikowski Arkadiusz
5. Kaczmarczyk Mariusz Stanisław
6. Koszyński Paweł Tomasz
7. Łęczycki Wiesław Józef
8. Misztal Andrzej Włodzimierz
9. Mital Elżbieta
10. Rywelska Iwona Teresa
11. Rzepnicki Zygmunt
12. Sępka Mirosław
13. Szulc Marlena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składy osobowe Komisji  Rady Miejskiej w Tolkmicku kadencja 2018-2023:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) - Przewodniczący Komisji - Mariusz Kaczmarczyk

2) - Zastępca Przewodniczącego - Margarita Filip

3) - członek komisji - Wiesław Łęczycki

4) - członek Komisji - Jerzy Gabiec

 

Zadania Komisji:

 1. Rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. Rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

 

Komisja Rewizyjna:

1) - Przewodniczący Komisji - Mirosław Sępka

2) - Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Gabiec

3) - członek komisji - Margarita Filip

4) - członek Komisji - Andrzej Misztal                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zadania Komisji:

 1. Kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miasta i Gminy, jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych gminy.

 2. Opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

 3. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:

 • przestrzeganie prawa,

 • przestrzeganie Statutu Miasta, jednostek pomocniczych i gminnych jednostek organizacyjnych,

 • realizacja budżetu gminy,

 • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,

 • realizacja uchwał Rady Miasta.

    
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów:

1) - Przewodniczący Komisji - Elżbieta Mital

2) - Zastępca Przewodniczącego - Zygmunt Rzepnicki

3) - członek komisji - Paweł Daczkowski

4) - członek komisji - Margarita Filip

 

Zadania Komisji:

 1. Opiniuje projekt budżetu i jego wykonanie,

 2. Opiniuje zmiany budżetu,

 3. Czuwa nad gospodarką finansową gminy.

 

Komisja Oświaty, Turystyki i Promocji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych:

1) - Przewodniczący Komisji - Paweł Koszyński

2) - Zastępca Przewodniczącego - Arkadiusz Idzikowski

3) - członek komisji - Marlena Szulc

 

Zadania Komisji:

 1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu miasta.

 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju miasta.

 3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.

 4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Burmistrza.

 5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.

 6. Ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola, szkoły, stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).

 7. Wyrażanie opinii w sprawach oświat.

 8. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia.

 9. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez).

 10. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych.

 11. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych w mieście (stan obiektów, organizacja pracy, upowszechnianie kultury).

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Komunikacji, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa, Ekologii i Rozwoju Gospodarczego:

1) - Przewodnicząca Komisji - Iwona Rywelska

2) - Zastępca Przewodniczącej - Paweł Daczkowski

3) - członek komisji - Wiesław Łęczycki

4) - członek komisji - Tomasz Rygiel

 

Zadania Komisji:

 1. Opiniuje projekt budżetu i sprawozdanie z wykonania zadań rocznych 

 2. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń 

 3. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Burmistrza

 4. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.   

 5. Ocena funkcjonowania zakładów: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz wodno - ściekowej (stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).

 6. Wyrażanie opinii w sprawach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 7. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie  gospodarki komunalnej, wodno-ściekowej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego.

 8. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej, wodno-ściekowej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego.

 9. Współudział przy opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Tolkmicko

Wytworzył:
Milena Kowalska
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2011-01-31 10:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzeska Anna
(2024-05-29 14:32:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki