Radni Rady Miejskiej w Tolkmicku

 Kadencja 2018 - 2023

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Margarita Barbara Filip

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Monika Małgorzata Jarkiewicz

 

Radni:

1. GÓRAK - JANKOWSKA Iwona Ewa
2. GAIK - DUŻYŃSKA Dorota
3. JERNAT Paweł
4. ŁUSZCZYKIEWICZ Barbara
5. MACHCIŃSKA Katarzyna
6. OSTROWSKA Jolanta
7. ROSÓŁ Sylwester Wojciech
8. RYWELSKA Iwona
9. RYGIEL Tomasz
10. RZEPNICKI Zygmunt Adam
11. SĘPKA MIrosław
12. WOJNAR Mateusz
13. ZEGZUŁA Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składy osobowe Komisji  Rady Miejskiej w Tolkmicku kadencja 2018-2023:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Rosół Sylwester Wojciech - Przewodniczący Komisji

2) Ostrowska Jolanta - Zastępca Przewodniczącego

3) Gaik - Dużyńska Dorota - członek komisji

 

Zadania Komisji:

 1. Rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. Rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

 

Komisja Rewizyjna:

1) Sępka Mirosław - Przewodniczący Komisji

2) Rzepnicki Zygmunt Adam - Zastępca Przewodniczącego

3) Zegzuła Grzegorz - członek komisji                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zadania Komisji:

 1. Kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miasta i Gminy, jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych gminy.

 2. Opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

 3. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:

 • przestrzeganie prawa,

 • przestrzeganie Statutu Miasta, jednostek pomocniczych i gminnych jednostek organizacyjnych,

 • realizacja budżetu gminy,

 • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,

 • realizacja uchwał Rady Miasta.

    
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów:

1) Rzepnicki Zygmunt Adam - Przewodniczący Komisji

2) Łuszczykiewicz Barbara - Zastępca Przewodniczącego

3) Ostrowska Jolanta - członek komisji

4) Machcińska Katarzyna - członek komisji

 

Zadania Komisji:

 1. Opiniuje projekt budżetu i jego wykonanie,

 2. Opiniuje zmiany budżetu,

 3. Czuwa nad gospodarką finansową gminy.

 

Komisja Oświaty, Turystyki i Promocji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych:

1) Wojnar Mateusz - Przewodniczący Komisji

2) Jernat Paweł - Zastępca Przewodniczącego

3) Łuszczykiewicz Barbara - członek komisji

 

Zadania Komisji:

 1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu miasta.

 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju miasta.

 3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.

 4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Burmistrza.

 5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.

 6. Ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola, szkoły, stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).

 7. Wyrażanie opinii w sprawach oświat.

 8. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia.

 9. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez).

 10. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych.

 11. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych w mieście (stan obiektów, organizacja pracy, upowszechnianie kultury).

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Komunikacji, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa, Ekologii i Rozwoju Gospodarczego:

1) Rywelska Iwona Teresa - Przewodnicząca Komisji

2) Zegzuła Grzegorz - Zastępca Przewodniczącej

3) Górak - Jankowska Iwona - członek komisji

4) Rygiel Tomasz - członek komisji

 

Zadania Komisji:

 1. Opiniuje projekt budżetu i sprawozdanie z wykonania zadań rocznych 

 2. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń 

 3. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Burmistrza

 4. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.   

 5. Ocena funkcjonowania zakładów: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz wodno - ściekowej (stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).

 6. Wyrażanie opinii w sprawach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 7. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie  gospodarki komunalnej, wodno-ściekowej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego.

 8. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej, wodno-ściekowej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego.

 9. Współudział przy opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Tolkmicko

Wytworzył:
Milena Kowalska
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2011-01-31 10:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2022-09-28 11:21:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki