Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie

na przeprowadzenie imprezy masowej

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, Burmistrz Tolkmicka wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Osoba kontaktowa: Paweł Kucewicz, tel. 55 231 61 21 wew. 17,

e- mail: obronacywilna@tolkmicko.pl 

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3, pokój nr 5

Sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Miejsce odbioru: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3, pokój nr 5

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy  Tolkmicko – do pobrania

 1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

 • występuje z wnioskiem do Burmistrza o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

 • zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego,miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

 • powiadamia właściwego miejscowo: a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzenia imprezy w strefie nadgranicznej, b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1, organizator załącza:

 • dokumentację i informację:graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, 

 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

 3. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej 

 4. Informację o:

 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 • liczbie organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

 5.  Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa:

 • komendanta oddział Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzenia imprez masowych w strefie nadgranicznej (Gmina Tolkmicko znajduje się w takiej strefie),

 • dowódcę Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

 6. Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz w celu utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób.

 

Opłata skarbowa: 82,00 złote. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Tolkmicku.

Numer rachunku bankowego: 61 8303 1029 0050 0500 2567 0057

Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu  za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2017 poz.1257),

 2. Ustawa z dnia 20 marca  2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz.U.2017.1160)

 

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2018-07-26)
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2003-07-08 08:27:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2018-07-26 08:18:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki