Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

 

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o nabycie nieruchomości,

 2. osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


Opłaty:

 • od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej,

 • nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia, koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 700 do godziny 1500, środa 700 do godziny 1600 i piątek od godziny 0700 do godziny 1400.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.

 2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej, Rada Miejska przeznacza nieruchomość do sprzedaży, a Burmistrz Tolkmicka podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie bip urzędu. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.

 3. W razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wydaje w formie opinii właściwych Komisja Rady Miejskiej w Tolkmicku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna. Łączny termin postępowania wynosi ok.6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.

 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.

 7. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.

 8. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 9. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

 10.  Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

Jednostka odpowiedzialna:

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Marta Rogowska

e - mail: nieruchomosci@tolkmicko.pl

tel. 55 231-61-21 wew. 16

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.

 

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2020-03-12)
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2003-07-01 10:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2020-03-12 12:18:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki