Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychWymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  zawierający:  do pobrania

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (na podst. art. 18 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nr rachunku Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko 
Bank  Spółdzielczy Malbork O/ Tolkmicko: 61 8303 1029 0050 0500 2567 0057


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Małgorzata Siemaszko - podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej, decyzji środowiskowych - pok. nr 5
tel. 55  231 61 21  wew. 17

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Tolkmicka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza Tolkmicka po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • uchwała nr III/21/02 Rady Miejskiej w Tolkmicku  z dnia 12.12.2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i warunki sprzedaży tych napojów
  • uchwała nr V/34/03 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 28.03.2003roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie MiG Tolkmicko
  • uchwała nr III/19/02 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 12.12.2002r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tolkmicko.
Wytworzył:
Milena Kowalska
(2021-01-12)
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2003-07-08 09:24:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2021-01-12 11:04:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki