Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycji

 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego,

ochrony środowiska i inwestycji

 

Krzysztof Michaliszyn

 

tel. 55 618-22-66 lub 231 61 21 wew. 25 

 

e - mail: planowanieprzestrzenne@ratusztolkmicko.pl

 

pok. nr 11 (parter)

 

 

Zadania w zakresie planowania przestrzennego:

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3. nadzór nad realizacją ustaleń, planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. prowadzenie spraw dotyczących opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego.

Zadania w zakresie budownictwa:

 1. planowanie i opiniowanie inwestycji komunalnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad realizacją inwestycji gminnych,
 3. współdziałanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji inwestycji związanych z energetyką, gazownictwem, telekomunikacją i budownictwem,
 4. planowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa indywidualnego.

W zakresie ochrony środowiska:

 1. opracowywanie opinii w sprawie wytwarzania odpadów niebezpiecznych,
 2. opracowywanie decyzji w sprawie uzgodnienia miejsca i sposobu składowania odpadów innych niż niebezpieczne, opracowywanie decyzji w sprawie zakazu odprowadzania zanieczyszczeń do wód,
 3. prowadzenie spraw związanych z likwidacją nielegalnych wysypisk,
 4. opracowywanie decyzji w sprawie zakazu odprowadzenia zanieczyszczeń do wód,
 5. prowadzenie spraw związanych z likwidacją nielegalnych wysypisk.

W zakresie ustawy o dostępie do informacji o środowisku jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie wykonywanych obowiązków w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku,
 2. wykonywanie czynności z udziałem społeczeństwa w postępowaniu do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W zakresie innych spraw:

 1. dbałość o konserwację oświetlenia ulicznego,
 2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie gospodarki komunalnej, wodnej, ściekowej i ciepłowniczej.

W zakresie realizacji ustawy o statystyce publicznej:

sporządzanie sprawozdań dla potrzeb Urzędu Statystycznego, a wynikających z zakresu działania stanowiska.

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2022-04-04)
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2003-06-30 07:55:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2022-08-19 10:19:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki