Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Tolkmicko w roku 2023 r

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TOLKMICKO

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Tolkmicko w roku 2023 wraz z ustaleniem zakresu działań gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dofinansowania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1

 Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Tolkmicko.

§ 2

 Zasady udzielania dofinansowania zostały określone w Programie Priorytetowym ,,Ciepłe Mieszkanie” umową Nr 00010/22/04093/OA-CM/D z dnia 20.12.2022 roku pomiędzy Gminą Tolkmicko a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 1. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o naborze.

§ 4

Do zadań Urzędu Miasta i Gminy  w Tolkmicku, w szczególności należy:

 1. wnioskowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o środki na likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i instalację nowego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Tolkmicko;
 2. uczestnictwo w przeprowadzaniu kontroli z realizacji zadania;
 3. przekazywanie środków finansowych dla beneficjentów końcowych zadania;
 4. finansowe rozliczenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

§ 5

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku, w szczególności należy:

 1. informowanie o możliwościach i warunkach ubiegania się o dofinansowanie kosztów likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym oraz instalacji nowego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Tolkmicko;
 2. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania;
 3. przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania;
 4. sprawdzanie pod względem rzeczowym realizacji zadań objętych umową;
 5. przeprowadzanie kontroli z realizacji zadania;
 6. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta końcowego wyżej wymienionego zadania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 B U R M I S T R Z

 

dr Magdalena Beata Dalman

 

UZASADNIENIE

 

 

Program Priorytetowy ,,Ciepłe Mieszkanie’’ skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalów mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Tolkmicko. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie przyznaje się na demontaż wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe, niespełniających wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz

 1. zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Tolkmicko w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Obowiązkiem Gminy Tolkmicko jest przeprowadzanie naboru wniosków oraz rozliczanie umów o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i zawartą w dniu 20.12.2022 r. umową pomiędzy Gminą Tolkmicko a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

 

DRUKI WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Tolkmicko - pobierz

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Tolkmicko - pobierz

3. Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - pobierz

4. Wzór wniosku o dofinansowanie - pobierz

5. Kryteria oceny wniosku - pobierz

6. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Tolkmicko - pobierz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Tolkmicko - pobierz

8. Protokół odbioru przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Tolkmicko - pobierz

9. Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Tolkmicko - pobierz

10. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania - pobierz

11. Zgoda współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Tolkmicko - pobierz

Wytworzył:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(2023-04-12)
Udostępnił:
Brzeska Anna
(2023-04-12 14:36:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzeska Anna
(2023-04-12 15:33:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki