Zasady zaszeregowania pola biwakowego

Zasady zaszeregowania pola biwakowego

 

1. Burmistrz dokonuje zaszeregowania obiektów hotelarskich do rodzaju pole biwakowe i prowadzi ich ewidencję.

2. Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług w tym zakresie – druk poniżej.

3. Do wniosku o zaszeregowanie dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych,

 • dowód wniesienia opłaty 100 zł za dokonanie oceny spełniania przez pole biwakowe wymagań, jeżeli była wykonywana, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

4. Decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe stanowi podstawę do wpisania obiektu do ewidencji pól biwakowych.

5. Zaszeregowanie, odmowa zaszeregowania, potwierdzenie zaszeregowania bądź zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, odmowa wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich i wykreślenie z ewidencji, a także nakazanie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

6. Za wydanie decyzji, których mowa w ust. 4 pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Tolkmicka z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - druk do pobrania
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe - druk do pobrania

 2. Załącznik nr 1 do wniosku - druk do pobrania

 3. RODO - klauzula informacyjna - druk do pobrania

 

Pouczenie :

1. Na terenie Gminy Tolkmicko ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi (w tym pól biwakowych) prowadzi Burmistrz Tolkmicka.

2. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

3. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty te zawierają określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną – wraz z adresem zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informacje o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług.

4. Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępniane do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

6. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

7. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,

 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,

 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury,

 • zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,

 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2020-10-08)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2020-08-13 11:16:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2020-10-08 08:09:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki