Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Sekretariat, 

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.

Osoba odpowiedzialna: Milena Kowalska, tel. 55 231 61 21 wew. 41 lub 55 612-91-73

e - mail: promocja@ratusztolkmicko.pl 

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako przedsiębiorca lub rolnik możesz w innych obiektach świadczyć usługi hotelarskie. Taki obiekt (dom, gospodarstwo rolne, ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy, dom wczasowy) musisz zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia twojego obiektu.

Twój obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne;
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług,
  które znajdziesz w załączniku nr 7 do rozporządzenia

Co to są usługi hotelarskie

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Co to są inne obiekty hotelarskie

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

 • przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
 • samodzielnych pokoi
 • miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • miejsc noclegowych w budynkach stałych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
 • miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • pokoi gościnnych/kwater prywatnych

Co to są obiekty hotelarskie

Obiekty hotelarskie to:

 • hotele
 • motele
 • pensjonaty
 • kempingi (campingi)
 • domy wycieczkowe
 • schroniska młodzieżowe
 • schroniska
 • pola biwakowe

Prowadzenie działalności hotelarskiej w obiektach hotelarskich wymaga spełnienia ostrzejszych wymagań oraz uzyskania zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii, które nadaje marszałek województwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę: przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

Wymagany dokument: 

Opłaty: brak

Informacja dodatkowa

Zgłoszenie powinno zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego obiekt:

 • Nazwa, adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres zamieszkania
 • Numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada

oraz dane zgłaszanego obiektu:

 • Nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;
 • Ilość i struktura pokoi i ilość miejsc noclegowych oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług.

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, urząd wpisze twój obiekt do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.

Jeśli chcesz dostać zaświadczenie o wpisie, to złóż wniosek. Za wydanie zaświadczenia zapłacisz opłatę skarbową 17 złotych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny

- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku osób posiadających status rolnika wymagany jest dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (np. nakaz płatniczy, umowa zakupu, dzierżawy)

Każda osoba dokonująca wpisu do ewidencji musi posiadać numer NIP.

Warto wiedzieć

Kary

Urząd może nałożyć na ciebie karę ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:

 • w nazwie twojego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe
 • używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego
 • świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji
 • świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia

Zmiana/zakończenie działalności

Pamiętaj, że o zmianie/zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie musisz powiadomić urząd:

zmiana działalności - druk do pobrania

zakończenie działalności - druk do pobrania

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w świadczących usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Tolkmicka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Tolkmicka z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - druk do pobrania

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Wytworzył:
Milena Kowalska
(2022-05-16)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2020-08-13 10:54:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2022-05-16 08:31:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki