Zarządzenia organizacyjne za 2014 rok

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 13 stycznia  2014 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Tolkmicko w 2014 r.

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Tolkmicko w 2014 r.

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia stawek czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia ofert na obsługę prawną w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia regulaminu wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówienia publicznego, w ramach projektu"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tolkmicko", których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EUR.

Zarządzenie Nr 8A/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia formy sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych.

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 02 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta i gminy Tolkmicko zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ofert na udzielenie kredytu.

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę hangaru żeglarskiego wraz z warsztatem szkutniczym i pomieszczeniami socjalnymi".

Zarządzenie Nr 14A/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 31 maja 2014 r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Łęczu.

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tolkmicko".

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 czerwca 2014 r. w sprawie przygotowania gminnego ćwiczenia z zakresu nie militarnych zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w Przybyłowie, działka Nr 156".

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę hangaru żeglarskiego z warsztatem szkutniczym i pomieszczeniami socjalnymi".

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu zaległości za najem komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 lipca 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 18/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku. 

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 07 lipca 2014 r.  w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w Przybyłowie, działka Nr 156"

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrz Tolkmicka z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wsparcia dla sołectw z Gminy Tolkmicko biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć..."

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej Ratusza Miejskiego.

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 15 września 2014 r. w sprawie regulaminu świetlic wiejskich w Pagórkach.

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie siłowni zewnętrznej w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Tolkmicko na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika wyborczego oraz zespołu do spraw organizacji wyborów na terenie Gminy.

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 listopada 2014 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu i materiałów o.c.

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad polityki rachunkowości dla projektu: budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z wielofunkcyjnym boiskiem trawiastym jako miejsca kultywowania tradycji rybackich w miejscowości Suchacz.

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 listopada 2014 w sprawie wprowadzenia zmian zasad polityki rachunkowości dla projektu: budowa świetlicy wiejskiej w Kadynach.

Zarządzenie Nr39/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na odśnieżanie miasta i gminy Tolkmicko w latach 2014-2017.

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości dla projektu dywersyfikacja uprawiania sportu w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza.

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przekazania środków trwałych będących w administrowaniu MGOK dla Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia.

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w sołectwach.

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów używania w celach służbowych  samochodów osobowych.

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego.

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie zmian zasad polityki rachunkowości dla projektu: "odbudowa układu urbanistycznego Miasta Tolkmicka - Etap I Rynek - Odbudowa Ratusza Miejskiego"

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 grudnia 2014 r. o zmianie zarządzenia Burmistrza Tolkmicka Nr 55/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2018-04-17)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-04-17 14:54:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2020-03-13 13:40:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki