Zarządzenia organizacyjne za 2015 rok

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Tolkmicko w 2015 r.

Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Tolkmicko w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tolkmicko"

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 01 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na { odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Tolkmicko".

Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu zaległości za najem komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tolkmicko na rok szkolny 2015/2016.

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 18 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie gminy Tolkmicko oraz tworzenia funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonywania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury diagnozowania lokalnych problemów i wyzwań. 

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad przygotowywania Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie systemu monitoringu, kontroli i oceny realizacji zleconego zadania publicznego.

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad powoływania partnerstw projektowych z udziałem Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie procedury tworzenia dokumentów strategicznych.

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury świadczenia usług szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych.

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Tolkmicko".

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawi zatrudnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Łęczu.

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum.

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Tolkmicka z  dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia jednolitych wzorów arkuszy organizacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych na terenie Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 8 września 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 8 września 2015 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 15 września 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup i dostawę oleju opałowego, etyliny 95 oraz oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 04 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 05 października 2015 r. w sprawie procedury Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 05 października 2015 r. w sprawie procedury Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 07 października 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 07 października 2015 r. w sprawie trasy rowerowej polski wschodniej - polityka rachunkowości.

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania w zarząd i administrowanie lokalu użytkowego położonego w Tolkmicku przy ul. Sportowej 1 dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przygotowania Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie inwentaryzacji materiałów i sprzętu o.c.

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Łęczu.

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za wody i odprowadzanie ścieków. 

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za ustanowienie służebności przesyłu.

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Tolkmicka z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2018-04-17)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-04-17 14:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2018-04-17 14:52:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki