Zarządzenia organizacyjne za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Tolkmicko w 2016 r.

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Tolkmicko w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ograniczonego na dzierżawę działki Nr 246 położonej w Nowince.

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie opracowania harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i gimnazjum, których organem prowadzącym jest Gmina Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia ofert na obsługę prawną w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na Opracowanie koncepcyjne dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na potrzeby własne".

Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tolkmicko na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 13 marca 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich.

Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Łęcze 29, 82-340 Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęczu.

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 01 września 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu zaległości za najem komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na potrzeby własne".

Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa ulic Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" oraz "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku".

Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu zaległości za najem komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 03 października 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powoływania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Tolkmicko"

Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obsady stałego dyżuru Burmistrza Tolkmicka

Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (kontrolnej)

Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 23 listopada 2016 r .w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych dla Przedszkola Miejskiego "Bajkowy Las" w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Tolkmicko i jej jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego

Zarządzenie Nr 28/2016  z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim

Zarządzenie Nr 29/2016z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Tolkmicka z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko - do pobrania

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2018-04-17)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-04-17 14:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2018-04-18 08:30:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki