Zarządzenia organizacyjne za 2017 rok

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Tolkmicko w 2017 r.

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie inwestycji pn "Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne"

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania uszkodzonych i zniszczonych formularzy do wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Tolkmicko w 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/2017  z dnia 31 stycznia 2017 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2011 i uzupełnienia składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 5A/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 09 lutego 2017 r, w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia ofert na obsługę bankową

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 28 lutego 2017 r, w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu zaległości za najem komunalnego lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej gminie Tolkmicko z tytułu zaległości za najem komunalnego lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Tolkmicko, kryteria

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tolkmicko działki nr 23/1 oraz 23/2 położonych w Suchaczu

Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej na działce Nr 64 w Chojnowie"

Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania oraz wynajmowania sal OSP i świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 106 Dywizji Armii Krajowej w Pogrodziu, Pogrodzie 33B, 82-340 Tolkmicko

Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowy Las" w Tolkmicku, ul. Portowa 4, 82-340 Tolkmicko

Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 106. Dywizji Armii Krajowej w Pogrodziu

Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowy Las" w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowy Las" w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 23/2017

Zarządzenie Nr 24/2017

Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 18 września 2017 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej

Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 09 października 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko

Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 09 października 2017 r. w sprawie przejęcia środków trwałych od Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, Gminny Program Profilaktyki

Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tolkmicko działki nr 246 położonej w Nowince

Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przekazania środka trwałego w budowie dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów używania w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy, wniosek pracownika

Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze

Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku o zmianie zarządzenia Burmistrza Tolkmicka Nr 55/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków czystości, Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie Tolkmicko z tytułu zaległości za najem komunalnego lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku"

Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury

Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku"

Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania środków trwałych dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku

Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu "Budowa placu zabaw przy ul. Świętojańskiej w Tolkmicku złożonego z 10 obiektów"

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2018-04-17)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-04-17 14:49:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2020-03-13 13:41:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki