Budowa placu zabaw w Tolkmicku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.04.2018 r. - klik

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - klik

 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0dd3c585-899c-408d-9e1c-814ab2f8993c

 3. SIWZ - do pobrania

 Załączniki:

 1. załącznik nr 1 - formularz oferta - do pobrania

 2. załącznik nr 2 - formularz cenowy - do pobrania

 3.  załącznik nr 3 oświadczenie - do pobrania

 4. załącznik nr 4 - oświadczenie - wykluczenie - do pobrania

 5. załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu - do pobrania

 6. załącznik nr 6 - oświadczenie - grupa kapitałowa

 7. załącznik nr 7 - oświadczenie w zakresie art. 25 - do pobrania
 8. załącznik nr 8 - wykaz robót - do pobrania

 9. załącznik nr 9 - wykaz osób - do pobrania

 10. załącznik nr 10 - wzór umowy - do pobrania

 11. załącznik B1 - projekt budowlany - do pobrania, dokument nr 1, dokument nr 2, dokument nr 3, dokument nr 4

 12. załącznik B2 - przedmiar robót - do pobrania

 13. załącznik B3 - dokument nr 1, dokument nr 2, dokument nr 3, dokument nr 4, dokument nr 5, dokument nr 6, dokument nr 7, dokument nr 8

UWAGA! Załączniki graficzne (z rozszerzeniem .dwg format AutoCAD) możliwe do otworzenia za pomocą DWG TrueView (bezpłatna przeglądarka udostępniona na stronie producenta) - klik


Odpowiedzi na zapytania:

         1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę bezpiecznej nawierzchni z: zaproponowanych w projekcie płyt systemu SBR/EPDM na wylewane nawierzchnie bezpieczne wykonywane z wykorzystaniem granulatu SBR i kolorowego granulatu EPDM spojonego poliuretanem?

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku nawiązując do zapytania „Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę bezpiecznej nawierzchni z: zaproponowanych w projekcie płyt systemu SBR/EPDM na wylewane nawierzchnie bezpieczne wykonywane z wykorzystaniem granulatu SBR i kolorowego granulatu EPDM spojonego poliuretanem” wyraża zgodę na nawierzchnię bezpieczną wykonywaną z wykorzystaniem granulatu SBR i kolorowego granulatu EPDM spojonego poliuretanem. Zmieniona nawierzchnia musi się mieścić w normach nawierzchni projektowanej. 

        2. W związku z tym, że nasza firma chce wziąć udział w przetargu na doposażenie i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Świętojańskiej w Tolkmicku, proszę o przesłanie opisów bądź wizualizacji potrzebnych urządzeń.

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku nawiązując do zapytania "W związku z tym, że nasza firma chce wziąć udział w przetargu na doposażenie i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Świętojańskiej w Tolkmicku, proszę o przesłanie opisów bądź wizualizacji potrzebnych urządzeń?" informuje, że przy doborze urządzeń zamawiający kierował się ich wyglądem i funkcją zamieszczonych na stronach internetowych jak niżej Firma NOVUM

statek  piracki  -  kolumba A

http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/16518/c/1473/p/2#container

huśtawka bocianie gniazdo G

http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/16663/c/2001/p/2#container

huśtawka podwójna F

http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/3850/c/2001#container

bujak - deska widsurfingowa B

http://playtime.pl/produkt/2022/sprezynowiec-windsurfing/208

drabinka linowa I

http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/10982/c/2004#container

zjazd linowy H

http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/16704/c/2178/p/5

zestaw mały D

http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/16322/c/1475#container

zestaw średni J

prawdopodobnie coś podobnego

http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/16594/c/1996/p/2#container

 

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku w odpowiedzi na następujące zapytania:

"1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału, w elementach placów zabaw,  z elementów ze stali na elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo (dotyczy wyposażenia placu zabaw: F, G, H, I?

2. W specyfikacji technicznej wykazano 10 szt. ławki parkowej, natomiast w  projekcie zagospodarowania wrysowano 11 sztuk. Proszę o informację, która wartość jest wiążąca.

3. W specyfikacji technicznej podano szerokość bramy wjazdowej 3 m, na projekcie zagospodarowania jest 5 m. Proszę o informację, która wartość jest wiążąca.

4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału konstrukcji tablicy informacyjnej i regulaminu placu zabaw, z rur stalowych ocynkowanych ogniowo na drewno impregnowane?"

Udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. 11 sztuk.

Ad. 3. 5 m.

Ad. 4. Tak.

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku nawiązując do pytań z dnia 26.04.2018 roku:

1. Kodeks Cywilny nie określa definicji maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego. Prosimy o informację czy wynagodzenie   ryczałtowe, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 2 wzoru umowy, rozliczane będzie powykonawczo na podstawie kosztorysu powykonawczego.

2. Przedmiar robót nie przewiduje nakładów na wykonanie nawierzchni syntetycznej w rejonie stref bezpieczeństwa. Przewiduje jedynie wysypanie nawierzchni piaskiem. O konieczności wykonania nawierzchni syntetycznej mowa jest w SWIZ oraz opisie technicznym dokumentacji. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź w jaki sposób mają być wykonywane strefy bezpieczeństwa wokół elementów wyposażenia placu zabaw i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

3. Przedmiar robót nie przewiduje nakładów na wykonanie fundamentów pod urządzenia placu zabaw. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

4. Czy Zamawiający wskaże miejsce składownia humusu ok. 200 m3 z poz. 1 i 2 z przedmiaru robót?  W przedmiarze nie wskazano sposobu zagospodarowania ww. materiału. W przypadku wywozu poza teren budowy, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o te pozycje.

5. Na stronie https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0dd3c585-899c-408d-9e1c-814ab2f8993c  w punkcie 1, gdzie powinno być ogłoszenie o zamówieniu, jest link do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Prosimy o przywrócenie pierwotnej treści ogłoszenia.

6. Na stronie https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0dd3c585-899c-408d-9e1c-814ab2f8993c  załącznik: B3 , który zawiera osiem dokumentów pod nr 2 i 6 zawiera te same pliki. Czy w związku z tym, któraś z części dokumentacji nie została pominięta?

udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Umowa zostanie podpisana jako ryczałtowa. Niezależnie od tego, Zamawiający wymaga od Oferentów wykonania kosztorysu powykonawczego, który będzie niezbędny do rozliczenia pomocy finansowej pochodzącej ze środków zewnętrznych.

Ad. 2. Strefa bezpieczeństwa musi posiadać nawierzchnię syntetyczną,

Ad. 3. Należy uwzględnić fundamenty pod urządzenia.

Ad. 4. Tak.

Ad. 5. Dokonano zmian.

Ad. 6. Nie została pominięta.

 

Otwarcie ofert - do pobrania

Informacja o unieważnieniu postępowania - do pobrania

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2018-04-13)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-04-13 12:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2018-05-09 13:34:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki