Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - link

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - link

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr A-1 - formularz oferta - pobierz

Załącznik Nr A-2 - formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr A-3 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik Nr A-4 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - pobierz

Załącznik Nr A-5 - Zobowiązanie podmiotu - pobierz

Załącznik Nr A-6 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr A-7 - Treść oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - pobierz

Załącznik Nr A-8 - Wykaz robót - pobierz

Załącznik Nr A-9 - Wykaz osób - pobierz

Załącznik Nr A-10 - Wzór umowy - pobierz

Załącznik Nr B-1 - Szczegółowe wytyczne realizacji usług towarzyszących robotom budowlanym - pobierz

Załącznik Nr B-2.1 - Projekt budowlany "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, architektura i konstrukcja

opis: okładka projektu, projekt budowlany - str. tyt., klauzula sprawdzającego, PZT str. tył, PZT opis, PAB str. tyt., PAB opis, BIOZ str. tyt. + opis.

profil podłużny: ul. Młyńska

przekroje konstrukcyjne: dojście do kompleksu boisk ORLIK, łącznik pomiędzy ul. Krzywą a ul. Szkolną, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK1, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 2, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta, ul. Mazurska, ul. Młyńska w ul. Słupecka 1, ul. Młyńska w ul. Słupecką 2, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Zawiszy w ul. Krzywą.

przekroje poprzeczne: łącznik, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta 1, ul. Kręta 2, ul. Kręta 3, ul. Mazurska, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Szpitalna, ul. Zawiszy - Krzywa

PSW: dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska w ul. Nadrzeczną, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo - jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą

PZT: plan orientacyjny do projektu, dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska_ul. Nadrzeczna, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo - jezdny, ul. Mazurska_ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą

SST Tolkmicko - pobierz

Załącznik Nr B-2.1.1.- Aneks do projektu budowlanego - ul. Nadrzeczna- pobierz

Załącznik Nr B-2.1.2 -Aneks do projektu budowlanego - ul. Słupecka - pobierz

Załącznik Nr B-2.2 - Projekt budowlany "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi: rys. 1.1, rys. 1.2, rys. 1.3, rys. 1.4, rys. 1.5, rys. 1.6, rys. 1.7, rys. 1.8, rys. 1.9, rys. 1.10, Specyfikacja Tolkmicko przebudowa, Tolkmicko projekt i kolizje I i II etap

Załącznik Nr B-2.3 - Projekt budowlano - wykonawczy "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" - pobierz

Załącznik Nr B-2.4 - Projekt wykonawczy "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku, projekt budowlany, SST

Załącznik Nr B-2.5 - Remont konstrukcji oporowej w Tolkmicku przy ul. Słupeckiej dz. nr 105/2 - pobierz

Załącznik Nr B-2.6 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: drogowa - pobierz

Załącznik Nr B-2.7 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: sanitarna - pobierz

Załącznik Nr B-2.8 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: elektryczna - pobierz

Załącznik Nr B-2.9 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: telekomunikacyjna - pobierz

Załącznik Nr B-2.10 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Włączenie ulicy Nadrzecznej do drogi powiatowej - ul. Świętojańskiej - pobierz

Załącznik Nr B-2.11 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Włączenie ulicy Słupeckiej do drogi powiatowej - ul. Świętojańskiej - pobierz

Załącznik Nr B-2.12 -Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Remont konstrukcji oporowej ul. Słupecka: branża budowlana - pobierz

Urząd Miasta i Gminy w  Tolkmicku  nawiązując do  następujących zapytań z dnia 26 marca 2018 roku:

1. W związku z postępowaniem przetargowym na przebudowę ulic: Nadrzeczna i Słupecka w Tolkmicku proszę o wyjaśnienie czy do pełnienia funkcji kierownika budowy na przedmiotowym zadaniu Zamawiający dopuści osobę posiadającą kwalifikację: Wykształcenie: min. średnie techniczne. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej co najmniej w zakresie dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych, dróg lokalnych oraz dróg zbiorczych. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych; doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie komunikacyjnego układu drogowego na terenie zurbanizowanym miejskiej jednostki osadniczej.

2. Okres realizacji zamówienia określa się terminami: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r. – przy czym za termin zakończenia całego przedmiotu umowy uznawać się będzie datę protokolarnego odbioru końcowego. Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienie. Ponieważ okres realizacji zamówienia jest bardzo krótki.

udziela odpowiednio odpowiedzi:

Ad. 1. Tak, ponieważ taki właśnie zapis wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 2. Termin zakończenia zadania określony w SIWZ, to 31 lipca 2018 r. Wszelkie możliwe zmiany umowy, w tym terminy realizacji inwestycji określone są w rozdziale III.6 SIWZ.

Wytworzył:
Ewelina Wielesik
Udostępnił:
Wielesik Ewelina
(2018-03-20 09:04:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurszewska Joanna
(2018-04-30 14:27:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki