Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach, Gmina Tolkmicko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - klik

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: pobierz

Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - klik

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr A-1 - Formularz oferta - pobierz

Załącznik Nr A-2 - Formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr A-3 - Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - pobierz

Załącznik Nr A-4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ust. 1 ustawy PZP - pobierz

Załącznik Nr A-5 - Treść oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - pobierz

Załącznik Nr A-6 - Wykaz robót - pobierz

Załącznik Nr A-7 - Wykaz osób - pobierz

Załącznik Nr A-8 - Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - pobierz

Załącznik Nr A-9 - Wzór umowy - pobierz

Załącznik Nr B-1 - Projekt budowlano – wykonawczy - pobierz

Załącznik Nr B-2 - Opinia geotechniczna - pobierz

Załącznik Nr B-3 - Specyfikacje techniczne + część graficzna - pobierz

Załącznik Nr B-4 - Przedmiar robót - pobierz

Załącznik Nr B-5 - Kosztorys ofertowy - pobierz

 

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku zmienia następujące zapisy SIWZ:

1. W rozdziale „V”.D.3 „zdolności technicznej lub zawodowej” skreśla się wyrazy „zurbanizowanym miejskiej”

2. W rozdziale XXVI – załączniki do SIWZ” zmienia się „plik dokumentacyjny ZAŁĄCZNIKA „A” na:

 

ZAŁĄCZNIK NR A-3 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR A-4 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR A-5 - Zobowiązanie podmiotu - do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR A-6 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR A-7 - Treść oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR A-8 - Wykaz robót - do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR A-9 - Wykaz osób - do pobrania

 

Załączniki A-1, A-2 i A-10 pozostają bez zmian.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 690 KB
Wytworzył:
Stanisław Majchrzyk
(2018-04-20)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-04-20 09:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Kurszewska Joanna
(2018-03-14)
Udostępnił:
Kurszewska Joanna
(2018-03-14 15:20:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurszewska Joanna
(2018-05-14 13:42:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki