Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku

Informacja o udzieleniu zamówienia - klik

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - klik

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr A-1 Formularz oferta - pobierz

Załącznik Nr A-2 Formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr A-3 Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik Nr A-4 Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - pobierz

Załącznik Nr A-5 Zobowiązanie podmiotu - pobierz

Załącznik Nr A-6 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr A-7 Treść oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - pobierz

Załącznik Nr A-8 Wykaz robót - pobierz

Załącznik Nr A-9 Wykaz osób - pobierz

Załącznik Nr A-10 Wzór umowy - pobierz

Załącznik Nr B-1 Szczegółowe wytyczne realizacji usług towarzyszących robotom budowlanym - pobierz

Załącznik Nr B-2.1 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczna, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, architektura i konstrukcja
opis: okładka projektu, projekt budowlany str. tyt., klauzula sprawdzającego, PZT str. tyt., PZT opis, PAB str. tyt., PAB opis, BIOZ str. tyt +opis
profil podłużny: ul. Młyńska
przekroje konstrukcyjne: dojście do kompleksu boisk ORLIK, łącznik pomiędzy ul. Krzywą a ul. Szkolną, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 1, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 2, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta, ul. Mazurska, ul. Młyńska w ul. Słupecką 1, ul. Młyńska w ul. Słupecką 2, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
przekroje poprzeczne: łącznik, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta 1, ul. Kręta 2, ul. Kręta 3, ul. Mazurska, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Szpitalna, ul. Zawiszy - Krzywa
PSW: dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska w ul. Nadrzeczną, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
PZT: plan orientacyjny do projektu, dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska - ul. Nadrzeczna, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
SST Tolkmicko - pobierz

Załącznik B-2.1.1 Aneks do projektu budowlanego - ul. Mazurska - pobierz

Załącznik B-2.1.2 Aneks do projektu budowlanego - ul. Kręta - pobierz

Załącznik B-2.1.3 Aneks do projektu budowlanego - ul. Krzywej, Zawiszy - pobierz

Załącznik B-2.2 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczna, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna - przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi + specyfikacje techniczne branża elektryczna, rys. 1.1., rys. 1.2., rys. 1.3., rys. 1.4., rys. 1.5, rys. 1.6., rys. 1.7., rys. 1.8., rys. 1.9., rys. 1.10, specyfikacja Tolkmicko przebudowa, Tolkmicko projekt kolizje I i II etap

Załącznik B-2.3 Projekt budowlano - wykonawczy "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczne, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża telekomunikacyjna - pobierz

Załącznik B-2.4 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczne, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża sanitarna. Projekt budowlany, SST

Załącznik B-2.5 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża drogowa - pobierz

Załącznik B-2.6 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża sanitarna - pobierz

Załącznik B-2.7 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża elektryczna - pobierz

Załącznik B-2.8 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża telekomunikacyjna - pobierz

Załącznik B-2.9 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" włączenie ulic do drogi powiatowej Nr DP 2212N - ul. Świętojańska na działce Nr 117/6 oraz do drogi powiatowej Nr DP 2206N ul. Portowa na działce Nr 87 + plan sytuacyjny - pobierz

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku nawiązując do zapytania z dnia 28.02.2018 roku:

1. "W związku z postępowaniem przetargowym na przebudowę ulic Mazurskiej, Krętej, Krzywej i Zawiszy w Tolkmicku proszę o wyjaśnienie czy do pełnienia funkcji kierownika budowy na przedmiotowym zadaniu Zamawiający dopuści osobę posiadającą kwalifikację: Wykształcenie: min. średnie techniczne. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej co najmniej w zakresie dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych, dróg lokalnych oraz dróg zbiorczych. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych; doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie komunikacyjnego układu drogowego na terenie zurbanizowanym miejskiej jednostki osadniczej."

odpowiada co następuje: "Zamawiający dopuści taką osobę."

Wytworzył:
Kurszewska Joanna
(2018-02-20)
Udostępnił:
Kurszewska Joanna
(2018-02-20 14:17:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurszewska Joanna
(2018-04-11 13:56:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki