Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku

Informacja o unieważnieniu postępowania 24.01.2018 - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - klik

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr A-1 Formularz oferta - pobierz

Załącznik Nr A-2 Formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr A-3 Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik Nr A-4 Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - pobierz

Załącznik Nr A-5 Zobowiązanie podmiotu - pobierz

Załącznik Nr A-6 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr A-7 Treść oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - pobierz

Załącznik Nr A-8 Wykaz robót - pobierz

Załącznik Nr A-9 Wykaz osób - pobierz

Załącznik Nr A-10 Wzór umowy - pobierz

Załącznik Nr B-1 Szczegółowe wytyczne realizacji usług towarzyszących robotom budowlanym - pobierz

Załącznik Nr B-2.1 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczna, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, architektura i konstrukcja
opis: okładka projektu, projekt budowlany str. tyt., klauzula sprawdzającego, PZT str. tyt., PZT opis, PAB str. tyt., PAB opis, BIOZ str. tyt +opis
profil podłużny: ul. Młyńska
przekroje konstrukcyjne: dojście do kompleksu boisk ORLIK, łącznik pomiędzy ul. Krzywą a ul. Szkolną, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 1, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 2, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta, ul. Mazurska, ul. Młyńska w ul. Słupecką 1, ul. Młyńska w ul. Słupecką 2, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
przekroje poprzeczne: łącznik, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta 1, ul. Kręta 2, ul. Kręta 3, ul. Mazurska, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Szpitalna, ul. Zawiszy - Krzywa
PSW: dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska w ul. Nadrzeczną, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
PZT: plan orientacyjny do projektu, dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska - ul. Nadrzeczna, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
SST Tolkmicko - pobierz

Załącznik B-2.1.1 Aneks do projektu budowlanego - ul. Mazurska - pobierz

Załącznik B-2.1.2 Aneks do projektu budowlanego - ul. Kręta - pobierz

Załącznik B-2.1.3 Aneks do projektu budowlanego - ul. Krzywej, Zawiszy - pobierz

Załącznik B-2.2 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczna, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna - przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi + specyfikacje techniczne branża elektryczna, rys. 1.1., rys. 1.2., rys. 1.3., rys. 1.4., rys. 1.5, rys. 1.6., rys. 1.7., rys. 1.8., rys. 1.9., rys. 1.10, specyfikacja Tolkmicko przebudowa, Tolkmicko projekt kolizje I i II etap

Załącznik B-2.3 Projekt budowlano - wykonawczy "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczne, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża telekomunikacyjna - pobierz

Załącznik B-2.4 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczne, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża sanitarna. Projekt budowlany, SST

Załącznik B-2.5 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża drogowa - pobierz

Załącznik B-2.6 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża sanitarna - pobierz

Załącznik B-2.7 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża elektryczna - pobierz

Załącznik B-2.8 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża telekomunikacyjna - pobierz

Załącznik B-2.9 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" włączenie ulic do drogi powiatowej Nr DP 2212N - ul. Świętojańska na działce Nr 117/6 oraz do drogi powiatowej Nr DP 2206N ul. Portowa na działce Nr 87 + plan sytuacyjny - pobierz

 

Urząd Miasta i Gminy w  Tolkmicku  nawiązując do  następujących zapytań z dnia 9 stycznia 2018 roku:

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowani czy na ul. Mazurskiej należy ustawić krawężniki kamienne czy też betonowe, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie między przekrojem normalnym a planem sytuacyjnym.
2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowani czy na ul. Mazurskiej należy ustawić obrzeża kamienne czy też betonowe, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie między przekrojem normalnym a planem sytuacyjnym.
3. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał ułożenia ścieku z kostki kamiennej koloru czerwonego?
4. Prosimy o określenie czy warstwę odsączającą należy wykonać z materiału zgodnego z opisem technicznym projektu budowlanego, przekrojami normalnymi i przedmiarami czy też zgodnie z załączoną SST, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie.
5. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania warstwy odsączającej opisanego w SST.
6. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
7. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
8. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania podbudowy z kruszywa łamanego opisanego w SST.
9. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
10. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
11. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania podbudowy z betonu asfaltowego opisanego w SST.
12. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
13. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
14. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego opisanego w SST.
15. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
16. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
17. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego opisanego w SST.
18. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
19. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
20. Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający dopuści ułożenie płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej.
21. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.
22. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia i instalacji urządzenia wagowego opisanego w SST D-00.00.00./ 2002 pkt 7.4
23. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że załączenie formularzu cenowego bez kosztorysów ofertowych nie będzie skutkować odrzuceniem oferty oferenta.
24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne wszelkie uzgodnienia (w tym z gestorami sieci) niezbędne do realizacji danego zadania.
25. Prosimy o potwierdzenie, że ceny netto z pozycji 1.1 Nadzór projektowy nad robotami budowlanymi tj. 16 260,00 zł zawarta w z załączniku Nr A-2 Formularz cenowy nie należy sumować do RAZEM NETTO (bez VAT) i nie podnosi ona wartości oferty oferenta.

udziela  odpowiednio  odpowiedzi:

Ad. 1 -  w ulicy  Mazurskiej należy ustawić krawężniki betonowe,
Ad. 2 -  w ulicy Mazurskiej należy ustawić obrzeża betonowe,
Ad. 3-  Zamawiający będzie wymagał ułożenia  ścieków z szarej kostki kamiennej,
Ad. 4-  zgodnie z aneksami do projektów budowlanych,
Ad.5- Ad.19 – Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na konkretnym zadaniu ( np. na ul. Mazurskiej). Jeżeli wykonany odcinek próbny zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, to stanowić on będzie fragment zakresu rzeczowego zadania podstawowego,
Ad. 20-  tak- zgodnie z aneksami,
Ad. 21 - oprócz formularza cenowego, pożądanym jest załączenie „kosztorysu ofertowego”,
Ad. 22 – nie,
Ad. 23 – oferta będzie ważna,
Ad. 24 - tak posiada,
Ad. 25 – nie należy  sumować.

Wytworzył:
Kurszewska Joanna
(2018-01-03)
Udostępnił:
Kurszewska Joanna
(2018-01-03 15:09:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurszewska Joanna
(2018-01-24 13:44:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki