Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku

Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - klik

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr A-1 Formularz oferta - pobierz

Załącznik Nr A-2 Formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr A-3 Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik Nr A-4 Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - pobierz

Załącznik Nr A-5 Zobowiązanie podmiotu - pobierz

Załącznik Nr A-6 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr A-7 Treść oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - pobierz

Załącznik Nr A-8 Wykaz robót - pobierz

Załącznik Nr A-9 Wykaz osób - pobierz

Załącznik Nr A-10 Wzór umowy - pobierz

Załącznik Nr B-1 Szczegółowe wytyczne realizacji usług towarzyszących robotom budowlanym - pobierz

Załącznik Nr B-2.1 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczna, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, architektura i konstrukcja
opis: okładka projektu, projekt budowlany str. tyt., klauzula sprawdzającego, PZT str. tyt., PZT opis, PAB str. tyt., PAB opis, BIOZ str. tyt +opis
profil podłużny: ul. Młyńska
przekroje konstrukcyjne: dojście do kompleksu boisk ORLIK, łącznik pomiędzy ul. Krzywą a ul. Szkolną, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK1, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 2, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta, ul. Mazurska, ul. Młyńska w ul. Słupecką 1, ul. Młyńska w ul. Słupecką 2, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
przekroje poprzeczne: łącznik, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta 1, ul. Kręta 2, ul. Kręta 3, ul. Mazurska, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Szpitalna, ul. Zawiszy - Krzywa
PSW: dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska w ul. Nadrzeczną, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
PZT: plan orientacyjny do projektu, dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska - ul. Nadrzeczna, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą
SST Tolkmicko - pobierz

Załącznik B-2.1.1 Aneks do projektu budowlanego - ul. Mazurska - pobierz

Załącznik B-2.1.2 Aneks do projektu budowlanego - ul. Kręta - pobierz

Załącznik B-2.1.3 Aneks do projektu budowlanego - ul. Krzywej, Zawiszy - pobierz

Załącznik B-2.2 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczna, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna - przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi + specyfikacje techniczne branża elektryczna, rys. 1.1., rys. 1.2., rys. 1.3., rys. 1.4., rys. 1.5, rys. 1.6., rys. 1.7., rys. 1.8., rys. 1.9., rys. 1.10, specyfikacja Tolkmicko przebudowa, Tolkmicko kosztorys ofertowy, Tolkmicko projekt kolizje I i II etap

Załącznik B-2.3 Projekt budowlano - wykonawczy "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczne, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża telekomunikacyjna - pobierz

Załącznik B-2.4 Projekt budowlany "Przebudowa ulic w Tolkmicku - ETAP II: ul. Młyńska, Słupecka, Nadrzeczne, Jagiellońska, Ceramiczna, Zawiszy, Krzywa, Mazurska, Rybacka, Kręta, Polna. Branża sanitarna. Projekt budowlany, SST

Załącznik B-2.5 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża drogowa - pobierz

Załącznik B-2.6 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża sanitarna - pobierz

Załącznik B-2.7 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża elektryczna - pobierz

Załącznik B-2.8 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" branża telekomunikacyjna - pobierz

Załącznik B-2.9 Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Mazurskiej, Krętej, Krzywej, Zawiszy w Tolkmicku" włączenie ulic do drogi powiatowej Nr DP 2212N - ul. Świętojańska na działce Nr 117/6 oraz do drogi powiatowej Nr DP 2206N ul. Portowa na działce Nr 87 - pobierz

 

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku nawiązując do zapytań z dnia 12 grudnia 2017 roku, udziela  odpowiednio następujących odpowiedzi:

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowani czy na ul. Mazurskiej należy ustawić krawężniki kamienne czy też betonowe, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie między przekrojem normalnym a planem sytuacyjnym.
2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowani czy na ul. Mazurskiej należy ustawić obrzeża kamienne czy też betonowe, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie między przekrojem normalnym a planem sytuacyjnym.
3. Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza ustawienie krawężników i obrzeży na ul. Mazurskiej na ławie z takiego samego betonu jak na pozostałych ulicach
4. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał ułożenia ścieku z kostki kamiennej koloru czerwonego?
5. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ odnośnie otwarcia ofert w pkt XI 3, gdyż według niego wynika, że otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2017.
6. Prosimy o określenie czy warstwę odsączającą należy wykonać z materiału zgodnego z opisem technicznym projektu budowlanego, przekrojami normalnymi i przedmiarami czy też zgodnie z załączoną SST, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie.
7. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania warstwy odsączającej opisanego w SST.
8. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
9. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
10. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania podbudowy z kruszywa łamanego opisanego w SST.
11. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
12. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
13. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania podbudowy z betonu asfaltowego opisanego w SST.
14. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
15. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
16. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego opisanego w SST.
17. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
18. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
19. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego podczas wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego opisanego w SST.
20. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał powyższego odcinka próbnego to prosimy o podanie czy będzie on wykonywany w obrębie budowy.
21. Prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego dla powyższej warstwy.
22. Zwracamy się z prośbą o padanie informacji, które materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego.
23. Jeżeli materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego to prosimy o podanie miejsca ich odwozu na terenie gminy Tolkmicko.
24. Prosimy o określenie czy materiały sztukowe z rozbiórki należy paletować przed ewentualnym oddaniem Zamawiającemu.
25. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić zinweteryzowanie i obmiar z  natury rozbiórek opisanych w SIWZ w pkt 4.5
26. Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający dopuści ułożenie płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej.
27. Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający dopuści ułożenie kruszywa łamanego o nasiąkliwości większej niż 1,8%.
28. Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający dopuści ułożenie warstwy odsączającej z materiału o wskaźniku wodoprzepuszczalności mniejszej niż 8m/dobę
29. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.
30. Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający będzie wymagał załączenia kosztorysów ofertowych czy też wystarczy załączenie formularzu cenowego.
31. Zwracamy się z prośbą o określenie na czym polegać będzie rehabilitacja zniszczonej ciężkim ruchem budowlanym nawierzchni drogi opisana w SST D-00.00.00./ 2002 pkt 1.5.4.
32. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji nowego zjazdu poza pasem drogowym do terenu posesji opisanego w SST D-00.00.00./ 2002 pkt 5.
33. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia i instalacji urządzenia wagowego opisanego w SST D-00.00.00./ 2002 pkt 7.4
34. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie planów sytuacyjnych odnośnie włączeń do dróg powiatowych do których dotyczy załącznik B-29 przedmiar robót.
35. Prosimy o określenie czy oznakowanie pionowe wchodzi z zakres przetargu.
36. Jeżeli oznakowanie pionowe wchodzi w zakres przetrgu to prosimy o uzupełnienie projektu stałej organizacji ruchu.

 

Ad. 1 W ulicy Mazurskiej należy wstawić krawężniki betonowe.

Ad. 2 W ulicy Mazurskiej należy wstawić obrzeża betonowe.

Ad. 3 Zgodnie z „aneksem do projektu budowlanego”, jak w zał. Nr B-2.1.1.

Ad. 4 Zamawiający będzie wymagał ułożenia ścieku z szarej kostki kamiennej.

Ad. 5 Otwarcie ofert nastąpi: 28 grudnia 2017 roku.

Ad. 6 Zgodnie z aneksami do projektów budowlanych.

Ad. 7 – Ad. 21 Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na konkretnym zadaniu (np. na ul. Mazurskiej). Jeżeli wykonany odcinek próbny zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, to stanowić on będzie fragment zakresu rzeczowego zadania podstawowego.

Ad. 22 Własność Zamawiającego stanowić będą wszystkie materiały rozbiórkowe, w tym gruz.

Materiały kamienne należy składować w tym samym miejscu co pozostałe, lecz oddzielnie na wyznaczonej przez Zamawiającego kwaterze.

Ad. 23 Obręb geodezyjny Nowinka – działki  gminne Nr:  45, 47 w odległości około 1,8 km od placu budowy.

Ad. 24 materiał sztukowy należy paletować, a dotyczy to wyłącznie „nieuszkodzonych mechanicznie płytek chodnikowych”.

Ad. 25 – TAK.

Ad. 26 – TAK – zgodnie z aneksami.

Ad. 27 – NIE.

Ad. 28 – NIE.

Ad. 29 - Ad. 30 Oprócz formularza cenowego, wskazanym jest załączenie “kosztorysu ofertowego”.

Ad. 31 Dotyczy ewentualnie zniszczonych/uszkodzonych dróg pozostałych – występuje w takim przypadku obowiązek przywrócenia do stanu technicznego jak przed rozpoczęciem robót.

Ad. 32 TAK - jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ad. 33 – NIE.

Ad. 34 – Umieszcza się na stronie – pobierz

Ad. 35 – Ad. 36 - NIE

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku nawiązując do zapytań z dnia 13 grudnia 2017 roku, udziela odpowiednio następujących odpowiedzi:

1. W związku z odpowiedzią nr 30 Zamawiającego z dnia 13.12.2017 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że załączenie formularzu cenowego bez kosztorysów ofertowych nie będzie skutkować odrzuceniem oferty oferenta.
2. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Ad. 1. i Ad. 2. - Oferta będzie ważna.

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku nawiązując do zapytań z dnia 13 grudnia 2017 roku, udziela odpowiednio następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne wszelkie uzgodnienia (w tym z gestorami sieci) niezbędne do realizacji danego zadania.

Ad. 1. Zamawiający posiada aktualne wszelkie uzgodnienia.

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku w odpowiedzi na następujące pytania udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi "Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych" na które załączono kosztorys inwestorski w folderze "Załącznik B-2.2_Projektu budowlany"

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu odnośnie branży w elektrycznej wchodzą jedynie "przebudowa kolizji energetycznych".

Ad. 1. 2. Zakres przetargu dotyczy przebudowy kolizji energetycznych,
 

Wytworzył:
Joanna Kurszewska
Udostępnił:
Kurszewska Joanna
(2017-12-08 11:20:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurszewska Joanna
(2017-12-22 07:46:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki