Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku

Ogłoszenie  na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5b293868-857e-46f6-973a-e56b53f28af1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/910b3394-8551-4ed3-84d0-40e3985df07d

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7a23c2f7-7434-4c1b-b6d0-9331928ee257

SIWZ - pobierz pdf

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr A-1 - Formularz oferta - doc, pdf

Załącznik Nr A-2 - Formularz cenowy - doc, pdf

Załącznik Nr A-3 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu - doc, pdf

Załącznik Nr A-4 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - doc, pdf

Załącznik Nr A-5 - Zobowiązanie podmiotu - doc, pdf

Załącznik Nr A-6 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - doc, pdf

Załącznik Nr A-7 - Treść oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - doc, pdf

Załącznik Nr A-8 - Wykaz robót - doc, pdf

Załącznik Nr A-9 - Wykaz osób - doc, pdf

Załącznik Nr A-10 - Wzór umowy - pdf

Załącznik Nr B-1 - Szczegółowe wytyczne realizacji usług towarzyszących robotom budowlanym - pdf

Załącznik Nr B-2.1 - Projekt budowlany "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, architektura i konstrukcja + Specyfikacje techniczne

opis: okładka projektu, projekt budowlany str. tyt, klauzula sprawdzającego, PZT str. tyt, PZT opis, PAB str. tyt., PAB opis, BIOZ str. tyt. +opis.

profil podłużny: ul. Młyńska - do pobrania

przekroje konstrukcyjne: dojście do kompleksu boisk ORLIK, łącznik pomiędzy ul. Krzywą a ul. Szkolną, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 1, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 2, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta, ul. Mazurska, ul. Młyńska w ul.Słupecką 1, ul. Młyńska w ul. Słupecką 2, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Zawiszy w ul. Krzywą.

przekroje poprzeczne: łącznik, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta 1, ul. Kręta 2, ul. Kręta 3, ul. Mazurska, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Szpitalna, ul. Zawiszy - Krzywa

PSW: dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska w ul. Nadrzeczną, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo - jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą.

PZT: plan orientacyjny do projektu, dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska_ul. Nadrzeczna, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Mazurska_ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą

SST Tolkmicko - do pobrania

Załącznik Nr B-2.1.1. - Aneks do projektu budowlanego - ul. Nadrzeczna - pdf

Załącznik Nr B-2.1.2. - Aneks do projektu budowlanego - ul. Słupecka - pdf

Załącznik Nr B-2.2 - Projekt budowlany "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi + Specyfikacje techniczne branża elektryczna, rys. 1.1., rys. 1.2, rys. 1.3, rys. 1.4, rys. 1.5, rys. 1.6, rys. 1.7, rys. 1.8, rys. 1.9, rys. 1.10, Specyfikacja Tolkmicko  przebudowa, Tolkmicko kosztorys ofertowy, Tolkmicko projekt kolizje I i Ii etap

Załącznik Nr B-2.3 - Projekt budowlano - wykonawczy "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" + Specyfikacje techniczne branża: telekomunikacyjna - Tolkmicko etap II - do pobrania

Załącznik Nr B-2.4 - Projekt wykonawczy "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku + specyfikacje techniczne branża; sanitarna - projekt budowlany SST - do pobrania

Załącznik Nr B-2.5 - Projekt budowlany "Remont konstrukcji oporowej w Tolkmicku przy ul. Słupeckiej" branża: architektura i konstrukcja - do pobrania

Załącznik Nr B-2.6 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: drogowa - do pobrania

Załącznik Nr B-2.7 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: sanitarna - do pobrania

Załącznik Nr B-2.8 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: elektryczna - do pobrania

Załącznik Nr B-.2.9 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: telekomunikacyjna - do pobrania

Załącznik Nr B-2.10 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Włączenie ulicy Nadrzecznej do drogi powiatowej - ul. Świętojańskiej - do pobrania

Załącznik Nr B-2.11 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Włączenie ulicy Słupeckiej do drogi powiatowej - ul. Świętojańskiej - do pobrania

Załącznik Nr B-2.12 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Remont konstrukcji oporowej ul. Słupecka branża: budowlana - do pobrania

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku weryfikuje zapis rozdziału III.3. SIWZ poprzez prawidłowe zapisy jak w załączonej tabeli - do pobrania

2. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku w odpowiedzi na następujące zapytania:

1)Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej- branża drogowa

2)Prosimy o wskazanie z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia cieków- rodzaj, kolor ?

3)Prosimy o informację na czym mam polegać remont istniejących wpustów- „Wpust uliczny z pierścieniem odciążającym i płytą denną” wskazany w przedmiarze zakres robót drogowy?

Ad. 1. Zamieszczamy - do pobrania

Ad. 2. Kostka granitowa - szara.

Ad. 3. Jak w przedmiarze robót.

 

Modyfikacje z dnia 08.12.2017 r,:

SIWZ - Rozdział III. pkt. 13 - po słowie zamienne dodano zapis "zamienne/uzupełniające"

Załącznik Nr A - 1 - modyfikacja - pobierz

Załącznik Nr A - 9 - modyfikacja - pobierz

Załącznik Nr A - 10 - zmiana zapisu paragrafu 2 pkt. 2 - pobierz

 

Wytworzył:
Ewelina Wielesik
(2017-11-17)
Udostępnił:
Wielesik Ewelina
(2017-11-17 10:48:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurszewska Joanna
(2017-12-08 12:45:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki