☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego

 

Osoba kontaktowa – Joanna Kurszewska, tel. 55 231 61 21 wew. 26,

e- mail: dzialgospodarcza@tolkmicko.pl 

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3, pokój nr 12

 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

     Odbiór dowodu osobistego złożonego w formie elektronicznej może nastąpić jedynie osobiście w organie gminy do którego wniosek złożono (wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia).

Formularz można przesłać na:
http://epuap.gov.pl 

PAMIĘTAJ!

Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji  f r o n t a l n e j,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

OPŁATY:
Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

1.        Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

a.    osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,

b.    osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

c.     osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,

d.    osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

2.        Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:

1.    małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, wymagana jest obecność małoletniego w celu potwierdzenia tożsamości (z obowiązku tego zwolnieni są małoletni poniżej 5 roku życia).

2.    małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo -dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator (wymagana jest obecność osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości).

          Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz.212).              
Wytworzył:
Milena Kowalska
(2018-04-25)
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2015-04-10 10:22:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2019-09-18 09:39:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 752256