Burmistrz Tolkmicka

Kierownictwo Urzędu - Burmistrz 

 

Funkcję Burmistrza Tolkmicka sprawuje - Józef Antoni Zamojcin

tel: 55 612-91-72 lub 231 61 21 wew. 33

e-mail: sekretariat@tolkmicko.pl 

 

     Zadania Burmistrza 

Burmistrz jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania poszczególnie poprzez: 

1) właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,

2) prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,

3) ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,

4) stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencji właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

 

   Burmistrz jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym). Wykonuje on uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku i zadania określone przepisami prawa.

Do jego zadań należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

2) określanie sposobów wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

    Ponadto Burmistrz:

1) kieruje bieżącymi sprawami, 

2) reprezentuje Gminę na zewnątrz,

3) wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,

4) składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

5) prowadzi gospodarkę finansową gminy,

6) prowadzi nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Biblioteką Publiczną, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zakładem Gospodarki Wodno - Ściekowej,

7) ogłasza uchwały Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

8) odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Miejskiej,

9) koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,

10) załatwia wnioski i postulaty oraz interpelacje radnych,

11) nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje, dokonuje ocen pracowników samorządowych,

12) podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,

13) wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

Wytworzył:
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2012-12-05 13:37:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzeska Anna
(2024-05-09 09:13:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki