Kontrole prowadzone w 2011 roku

W roku 2011 Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku kontrolowany był  przez instytucje zewnętrze i tak:

·   Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zakresie  wydanych zezwoleń transportu drogowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;

·         Urząd Marszałkowski w Olsztynie w zakresie realizacji projektu „Pętla Żuławska  - rozwój turystyki wodnej „ Wyniki kontroli były pozytywne.

·        Państwową Inspekcję Pracy  w Elblągu w zakresie przestrzegania przepisów bhp przy robotach drogowych (przebudowie drogi gminnej w Kadynach)  Wyniki kontroli potwierdziły nieprawidłowości: brak w miejscu prowadzenie robót dokumentu przeprowadzenia ostatniej kontroli maszyny a także brak  dokumentu potwierdzającego dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne na obsługę urządzenia (podnośnik)

·        Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w zakresie oceny prawidłowości wydawania przez Gminę zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki nieczystościami stałymi i płynnymi oraz ochrony bezdomnych zwierząt. W wyniku kontroli stwierdzono brak wydanych zezwoleń w w/w zakresie i odstąpiono od kontroli.

·        Urząd Kontroli Skarbowej  w Elblągu w zakresie prawidłowości i rzetelności dokumentów z transakcji zawartych pomiędzy firmą „JAK-BUD” w Braniewie i Urzędem Miasta i Gminy w Tolkmicku. Była to kontrola sprawdzająca UKS.

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w 2011 roku skontrolował także naszą jednostkę Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Wyniki kontroli znajdują się w posiadaniu Kierownika MGOPS.

W 2011  roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przeprowadziła  kontrole   w zakładach i jednostkach  jak niżej:

·    Kontrola Urzędu w zakresie: wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Kamionku Wielkim , Kontrola ZOBiL w Tolkmicku w temacie wykonywania poleceń Burmistrza Tolkmicka dotyczących sposobu rozliczania wspólnot mieszkaniowych

·    Kontrola wyjazdów służbowych i delegacji w UM i G w Tolkmicku w latach 2009-2010.

·    Kontrola ZGW- Ś w Tolkmicku w zakresie należności i zobowiązań Zakładu za II półrocze 2010 r. i I półrocze 2011 r. oraz sprawy bieżące.

·    Kontrola przetargów w Gminie Tolkmicko

·    Kontrola pozyskanych środków pozabudżetowych w 2011 roku ( środki pozyskane i planowane do pozyskania)

·    Kontrola M-GOPS w Tolkmicku dotycząca kosztów utrzymania i wydatków.

·    Kontrola Urzędu w zakresie umów ze Spółką Bio- Energia i przekazania działki.

Protokoły i wnioski z kontroli  Komisji Rewizyjnej znajdują się w Biurze Rady Miejskiej.

Ponadto w roku 2011roku uprawniony do kontroli finansów publicznych pracownik  Urzędu oraz upoważnieni pracownicy kontrolowali  podległe jednostki i zakłady  budżetowe:

·    Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku – kompleksowo w zakresie działalności finansowej jednostki za 2010 rok,

·    Urząd Miasta i Gminy w  Tolkmicku w zakresie wydatków pochodzących z dotacji celowych w I kwartale 2011 roku,

·    Zarząd Obsługi Budynków i Lokali – w zakresie prawidłowości  rozliczeń finansowych w jednostce za okres 5 m-cy,

·    Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku w zakresie działalności finansowej zakładu ( dochody i wydatki w miesiącu  czerwcu 2011r)

·    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku w zakresie działalności finansowej ( wydatków w miesiącu lipcu 2011r.)

·    Przedszkole Miejskie w Tolkmicku  w zakresie działalności  finansowej( wydatki  za miesiąc wrzesień 2011r)

 

Protokoły z kontroli oraz wnioski i inne działania podjęte w wyniku kontroli znajdują się w teczce SEG.1711protokoły z kontroli i rekontroli.

 

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w UMiG w Tolkmicku w dniu 11.07.2011 r. - kontrola transportu drogowego

Wytworzył:
Marta Rogowska
Udostępnił:
Rogowska Marta
(2011-07-28 09:31:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Małysko-Dudek Maria
(2012-12-05 11:04:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki