Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
Herb Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Niedziela 18.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 • Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Miejskiej w Tolkmicku w dniu 09 lutego 2018 r.

Nr XLVIII//323/18 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tolkmicko - do pobrania 

Nr XLVIII/322/18 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Bajkowy Las w Tolkmicku, poprzez przeniesienie jego siedziby - do pobrania

 • Uchwały podjęte na XLVII Sesji Miejskiej w Tolkmicku w dniu 26 stycznia 2018 r.

Nr XLVII/314/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2018 z załącznikiem - do pobrania 

Nr XLVI/315/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2018- 2023  z załącznikiem- do pobrania

Nr XLVI/316/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tolkmicko na 2018 rok - do pobrania 

Nr XLVI/317/18 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - do pobrania

Nr XLVII/319/18 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego "Bajkowy Las" w Tolkmicku, poprzez przeniesienie jego siedziby - do pobrania

Nr XLVII/320/18 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tolkmicko - do pobrania

Nr XLVII/321/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności - do pobrania

 • Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXIII/208/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXIII/209/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, Uzasadnienie

XXXIII/210/17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Tolkmicko na lata 2017 - 2025, załącznik

XXXIII/211/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tolkmicko na 2017 rok, załącznik

XXXIII/212/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXXIII/213/17 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, Uzasadnienie

XXXIII/214/17 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2

XXXIII/215/17 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tolkmicko

 • Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 24 lutego 2017 r.

XXXIV/216/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXIV/217/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Uzasadnienie

XXXIV/218/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXXIV/219/17 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXXIV/220/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, Załącznik nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

XXXIV/221/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tolkmicko

 • Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 29 marca 2017 r.

XXXV/222/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXV/223/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Uzasadnienie

XXXV/224/17 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, Uzasadnienie

XXXV/225/17 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym, Załącznik Nr 1, Uzasadnienie

XXXV/226/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Tolkmicko na lata 2017 - 2020, Załącznik

XXXV/227/17 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, Załącznik Nr 1

XXX/228/17 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami i bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1,

XXXV/229/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXXV/230/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń użytkowych

XXXV/231/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko

XXXV/232/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XXXV/233/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XXXV/234/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tolkmicko

XXXV/235/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem budynku użytkowego

XXXV/236/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 • Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 26 kwietnia 2017 r.

XXXVI/237/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXVI/238/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Uzasadnienie

XXXVI/239/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XXXVI/240/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko

XXXVI/241/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, Załącznik Nr 1

XXXVI/242/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXXVI/243/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz, Załącznik graficzny, Uzasadnienie

 • Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 30 maja 2017 r.

XXXVII/244/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXVII/245/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Uzasadnienie

XXXVII/246/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXXVII/247/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz, Załącznik graficzny, Uzasadnienie

 • Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 29 czerwca 2017 r.

XXXVIII/248/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

XXXVIII/249/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tolkmicka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

XXXVIII/250/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia.

XXXVIII/251/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Uzasadnienie

XXXVIII/252/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXXVIII/253/17 o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tolkmicko

XXXVIII/254/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXXVIII/255/17 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tolkmicko

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla właścicieli "Pracowni Rzemiosł Dawnych" w Łęczu.

 • Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 4 sierpnia 2017 r.

XXXIX/256/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXIX/257/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Uzasadnienie

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 30 sierpnia 2017 r.

XL/258/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XL/259/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Uzasadnienie

XL/260/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XL/261/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Suchaczu

XL/262/17 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

XL/263/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XL/264/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XXVIII/177/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tolkmicko

XL/265/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XL/266/17 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Pagórki

XL/267/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tolkmicku, Opinia Komisji Rewizyjnej

XL/268/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków wypłacenia nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 • Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 08 sierpnia 2017 r.

XLI/269/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 • Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 12 września 2017 r.

XLII/270/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 • Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 27 września 2017 r.

XLIII/271/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XLIII/272/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Uzasadnienie

XLIII/273/17 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XLIII/274/17 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

XLIII/275/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XLIII/276/17 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Tolkmicko od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Elblągu

XLIII/277/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko

XLIII/278/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XLIII/279/17 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Uzasadnienie

 • Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 27 października 2017 r.

XLIV/280/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XLIV/281/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Uzasadnienie

XLIV/282/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XLIV/283/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XLIV/284/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Tolkmicku

XLIV/285/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XLIV/286/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

XLIV/287/17 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Kamionek Wielki

XLIV/288/17 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"

 • Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 27 listopada 2017 r.

XLV/289/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

XLV/290/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Uzasadnienie

XLV/291/17 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokość

XLV/292/17 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tolkmicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Załącznik Nr 1

XLV/293/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XLV/294/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XLV/295/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XLV/296/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XLV/297/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych

XLV/298/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko

 • Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 29 grudnia 2017 r.

XLVI/299/17 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko z załącznikami - do pobrania

XLVI/300/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2017 r. z załącznikami - do pobrania

XLVI/301/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko z załącznikami - do pobrania

XVVI/302/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na rok 2018 z załącznikami - do pobrania

XLVI/303/17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tolkmicka - do pobrania

XLVI/304/17 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla radnych, zasad ich ustalania i wypłacania - do pobrania

XLVI/305/17 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy - do pobrania

XLVI/306/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej - do pobrania

XLVI/307/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko - do pobrania

XLVI/308/17  w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzew w alei lipowej w miejscowości Kadyny uznanej za pomnik przyrody - do pobrania

XLVI/309/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Suchaczu - do pobrania

XLVI/310/17  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności - do pobrania

XLVI/311/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności - do pobrania

XLVI/312/17  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości - do pobrania

XLVI/313/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków wypłacenia nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli - do pobrania


 • Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 29 stycznia 2016 r.:

XXI/106/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Tolkmicko.

XXI/107/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tolkmickozałącznik.

XXI/108/16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.

XXI/109/16 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmickuzałącznik.

XXI/110/16 w sprawie przystąpienia Gminy Tolkmicko do Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej pn. "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego".

XXI/111/16 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie rozmów w sprawie przejęcia odcinka linii kolejowej.

XXI/112/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chojnowozałącznik 1,   załącznik 2,   załącznik 3.

XXI/113/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Nowinka,   załącznik 1,   załącznik 2,   załącznik 3.

XXI/114/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kadyny, tereny we wsi Pagórki,   załącznik 1załącznik 2,   załącznik 3.

XXI/115/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pogrodzie,   załącznik 1,   załącznik 2,   załącznik 3.

XXI/116/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wodyniazałącznik 1,   załącznik 2załącznik 3.

XXI/117/16 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w sprawach podatków lokalnychzałącznik 1,   załącznik 2.

XXI/118/116 w sprawie wystąpienia Gminy Tolkmicko ze Stowarzyszenia pod nazwą "Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych".

 • Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 26 lutego 2016 r:

XXII/119/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko

XXII/120/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r.załącznik Nr 1załącznik Nr 2,   załącznik Nr 3.

XXII/121/16 o zmianie uchwały Nr XXI/107/16 rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tolkmicko

XXII/122/16 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Miasta i Gminy Tolkmicko na lata 2016-2025załącznik.

XXII/123/16 o zmianie Uchwały Nr XXIII/160/08 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 9 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tolkmicko na lata 2007-2015załącznik.

 • Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 30 marca 2016 r.:

XXIII/124/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XXIII/125/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r.,  załącznik Nr 1załącznik Nr 2załącznik Nr 3,   załącznik Nr 4załącznik Nr 5.

XXIII/126/16 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko."

XXIII/127/16 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

XXIII/128/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tolkmicko.

XXIII/129/16 w sprawie ustalenia użytku ekologicznego "Polder Jagodno I".

XXIII/130/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Tolkmickozałącznik.

XXIII/131/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko.

XXIII/132/16 o zmianie uchwały Nr XII/63/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych", załącznikpodsumowanie.

 • Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 29 kwietnia 2016r.

XXIV/133/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko

XXIV/134/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 rok

XXIV/135/16 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Miasta i Gminy Tolkmicko na lata 2016-2025

XXIV/136/16 o zmianie Uchwały Nr XXIII/160/08 RM w Tolkmicku z dnia 09.10.2008 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tolkmicka na lata 2007-2015

XXIV/137/16  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXIV/138/16  w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Suchacz

 • Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 27 maja 2016r.

XXV/139/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik nr 2, objaśnienia

XXV/140/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016r, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, załącznik Nr 5, Uzasadnienie

XXV/141/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXV/142/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozszerzenia granic portu morskiego w Tolkmicku

XXV/143/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXV/144/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Miasta i Gminy Tolkmicko

XXV/145/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tolkmicko

 • Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 30 czerwca 2016 r.

XXVI/146/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

XXVI/147/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tolkmicka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

XXVI/148/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXVI/149/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r., załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, Uzasadnienie

XXVI/150/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXVI/151/16 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie i likwidację Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu

XXVI/152/16 w sprawie nadania Honorowych Wyróżnień szczególnie zasłużonym osobom dla Gminy Tolkmicko

XXVI/153/16 w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej

XXVI/154/16 w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej

XXVI/155/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, załącznik Nr 1

XXVI/156/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tolkmicko

XXVI/157/16 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

XXVI/158/16 o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Tolkmicku

 • Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 30 sierpnia 2016 r.

XXVII/159/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXVII/160/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r., załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, Uzasadnienie

XXVII/161/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  rozstrzygnięcie nadzorcze

XXVII/162/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1.

XXVII/163/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXVII/164/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości od Powiatu Elbląskiego na rzecz Miasta i Gminy Tolkmicko

XXVII/165/16 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Tolkmicko, Uzasadnienie

XXVII/166/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tolkmicka

 • Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 29 września 2016 r.

XXVIII/167/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXVIII/168/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r., załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, załącznik Nr 5, Uzasadnienie

XXVIII/169/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XXVIII/170/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko

XXVIII/171/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXVIII/172/16 w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej, załącznik Nr 1

XXVIII/173/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXVIII/174/16 o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Tolkmicku

XXVIII/175/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XXVIII/176/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XXVIII/177/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, rozstrzygnięcie nadzorcze

 • Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 26 października 2016 r.

XXIX/178/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXIX/179/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r., załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, Uzasadnienie

XXIX/180/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

XXIX/181/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności

XXIX/182/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXIX/183/16 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, Załącznik

 • Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 30 listopada 2016 r.

XXX/184/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXX/185/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r., załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, załącznik Nr 5, załącznik Nr 6, załącznik Nr 7, Uzasadnienie

XXX/186/16 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi działalność społecznie użyteczną, załącznik Nr 1, rozstrzygnięcie nadzorcze

XXX/187/16 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Kadyny

XXX/188/16 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Tolkmicko, Regulamin dostarczania wody, Regulamin odpłatnego nabywania prawa własności, wniosek o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych, Protokół negocjacyjny, Umowa odpłatnego nabycia prawa własności , rozstrzygnięcie nadzorcze

XXX/189/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXX/190/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, uzasadnienie

 • Uchwały podjęte na XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 13 grudnia 2016 r.

XXXI/191/16 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Uzasadnienie

XXXI/192/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXI/193/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r., załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3,

 • Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku w dniu 28 grudnia 2016 r.

XXXII/194/16 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminy dokonania tych wydatków

XXXII/195/16 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXII/196/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na 2016 r., załącznik Nr 1, Uzasadnienie

XXXII/197/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

XXXII/198/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2017 r., załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, załącznik Nr 5, załącznik Nr 6, załącznik Nr 7, załącznik Nr 8, załącznik Nr 9, Uzasadnienie

XXXII/199/16 w sprawie ustalenia wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Tolkmicko

XXXII/200/16 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Tolkmicku, załącznik Nr 1

XXXII/201/16 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Tolkmicku

XXXII/202/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XXXII/203/16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

XXXII/204/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.

XXXII/205/16 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

XXXII/206/16 w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku

XXXII/207/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego jednostkę osadniczą Kadyny, załącznik Nr 1A, załącznik Nr 1B, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, Uzasadnienie


 • Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2015 r.:

IV/17/15 o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Tolkmicku

IV/18/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

IV/19/15 o zmianie uchwały Nr LIII/431/14 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie komunalizacji Mienia Skarbu Państwa

IV/20/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko

IV/21/15 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

IV/22/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tolkmicko, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,   załącznik

IV/23/15 w sprawie zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów na terenie gminy Tolkmicko

IV/24/15 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tolkmicko

IV/25/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tolkmickozałącznik.

 • Uchwały podjęte na V Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2015 r.:

V/26/15 w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Tolkmicko na lata 2015-2017załącznik.

V/27/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko

 • Uchwały podjęte na VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2015 r.:

VI/28/15 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

VI/29/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tolkmicko

 • Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2015 r.:

VII/30/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia nowej przystani morskiej w Suchaczuzałącznik

VII/31/15 o zmianie załączników do Uchwały Nr LII/427/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozszerzenia granicy portu morskiego w Tolkmicku , załącznik

VII/32/15 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tolkmicko , załącznik

VII/33/15 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Elbląg dotyczącego unowocześnienia systemu gospodarki odpadami w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. "Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu" w ramach II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko celem przekazania Gminie Miasto Elbląg zadań własnych w zakresie zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy w ramach obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami na obszarze Regionu Północnego Gospodarki Odpadami

VII/34/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , załącznik

VII/35/15 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko" , załącznik

VII/36/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/433/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego jednostkę osadniczą Kadyny , załącznik

VII/37/15 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 2016 roku środków stanowiących fundusz sołecki

 • Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2015 r.:

VIII/38/15 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1załącznik Nr 2.

VIII/39/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko n a rok 2015Załącznik Nr 1załącznik Nr 2załącznik Nr 3załącznik Nr 4Załącznik Nr 5załącznik Nr 6.

VIII/40/15 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ustanawiającego plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Buki Wysoczyzny Elbląskiejzałącznik.

VIII/41/15 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ustanawiającego plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Kadyński Las"załącznik.

VIII/42/15 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ustanawiającego plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Stradanki" , załącznik.

VIII/43/15 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ustanawiającego plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Nowinka"załącznik.

VIII/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko

VIII/45/15 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

 • Uchwała podjęta na IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 13 maja 2015 r.:

IX/46/15 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Nr 0102-122/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09 kwietnia 2015 roku

 • Uchwały podjęte na X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2015 r.:

X/47/15 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

X/48/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2015, załącznik.

X/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.

X/50/15 w sprawie zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko.

X/51/15 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla radnych, zasad ich ustalania i wypłacania.

X/52/15 w sprawie ustalania wynagrodzenia Burmistrza Tolkmicka.

X/53/15 w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku, załącznik.

X/54/15 o zmianie Uchwały Nr VII/36/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/433/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego jednostkę osadniczą Kadyny.

X/55/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia nowej przystani morskiej w Pęklewie.

X/56/15 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tolkmicko.

X/57/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Tolkmicko. 

 • Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2015 r.:

XII/58/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

XII/59/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tolkmicka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

XII/60/15 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XII/61/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2015 załącznik Nr 1Nr 2Nr 3 .

XII/62/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko.

XII/63/15 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"załącznik.

XII/64/15 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

XII/65/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchaczzałącznik Nr  1Nr 2Nr 3.

 • Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2015 r.:

XIII/66/15 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XIII/67/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015załącznik Nr 1Nr 2,   Nr 3,   Nr 4.

XIII/68/15 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" dla Gminy Tolkmickozałącznik.

XIII/69/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko.

XIII/70/15 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

XIII/71/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

XIII/72/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Łęczezałącznik 1załącznik 2,   załącznik 3.

XIII/73/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przybyłowozałącznik  1załącznik 2załącznik 3.

XIII/74/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinazałącznik 1załącznik 2załącznik 3.

XIII/75/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kadyny, tereny nad Zalewem Wiślanymzałącznik 1załącznik 2,   załącznik 3.

XIII/76/15 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tolkmicku.

 • Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015 r:

XIV/77/15 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XIV/78/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. załącznik Nr 1Nr 2,   Nr 3,   Nr 4,   Nr 5.

XIV/79/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019.

XIV/80/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2016-2019.

 • Uchwały podjęte na XV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 19 października 2015 r.

XV/81/15 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XV/82/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2015załącznik Nr 1,   Nr 2,    Nr 3,   Nr 4,   Nr 5.

 • Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2015 r.:

XVI/83/15 o zmianie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XVI/84/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2015załącznik Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5Nr 6.

XVI/85/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko.

XVI/86/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

XVI/87/15 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • Uchwała podjęta na XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 16 listopada 2015 r.:

XVII/88/15 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1Azałącznik Nr 1B *załącznik Nr 1C *załącznik Nr 1Dzałącznik    Nr 1D rys. 2załącznik Nr 1E *załącznik Nr 2załącznik Nr 3,   załącznik Nr 4.

*  - z uwagi na wielkość załączników, są dostępne jedynie do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku.

 • Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015 r.:

XVIII/89/15 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XVIII/90/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2015, załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4.

XVIII/91/15 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XVIII/92/15 w sprawie podatku od środków transportowych.

XVIII/93/15 w sprawie ustalenia formularzy w sprawach podatków lokalnychzałącznik 1załącznik 2złącznik 3załącznik 4.

XVIII/94/15 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi działalność społecznie użyteczną na 2016 rok,   załącznik .

XVIII/95/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tolkmicko.

XVIII/96/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Tolkmicko.

XVIII/97/15 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Tolkmickozałącznik.

 • Uchwała podjęta na XIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2015 r.:

XIX/98/15 w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Tolkmicko na lata 2016-2017załącznik.

 • Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015 r.:

XX/99/15 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XX/100/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2015załącznik 1załącznik 2załącznik 3.

XX/101/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2016 r., załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4załącznik 5załącznik 6załącznik 7załącznik 8załącznik 9.

XX/102/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

XX/103/15 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2020załącznik 1,   załącznik 2załącznik 3.

XX/104/15 o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Tolkmicku.

XX/105/15 w sprawie przygotowania obchodów w roku 2016 rocznicy 800-lecia chrztu Lanzanii ( Ziemi Tolkmickiej).


 • Uchwały podjęte na I Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2014 r.:

I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tolkmicku

I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tolkmicku

I/3/14 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Tolkmicku

 • Uchwały podjęte na II Sesji Rady Miejskiej w dniu 05 grudnia 2014 r.:

II/4/14 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko

II/5/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 , załącznik 1załącznik 2załącznik 3

II/6/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tolkmicka

II/7/14 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

II/8/14 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.216.2014 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 6 listopada 2014 roku

II/9/14 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN. 4131.215.2014 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 6 listopada 2014 roku

II/10/14 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN. 4131.217.2014 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 6 listopada 2014 roku

 • Uchwały podjęte na III Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014 r.:

III/11/14 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko

III/12/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4załącznik 5

III/13/14 w sprawie obniżenia stawki ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

III/14/14 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko

III/15/14 w sprawie podziału Miasta i Gminy na okręgi wyborcze

III/16/14 w sprawie obwodów głosowania

Wytworzył:
Milena Kowalska
Udostępnił:
Maria Małysko-Dudek
(2014-12-11 12:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Milena Kowalska
(2018-02-12 14:20:06)
 
 
ilość odwiedzin: 1882960

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X